alumni_frontVårt initiativ om å etablere TF Kjeller Alumni (TFKA), har fokusert på tidsepoken hvor TF hadde en sentral oppgave med å utvikle telemiljøet i Norge. I denne tidsperiode hadde forsknings og utviklingsmiljøet på Kjeller ansvaret for finansiering av teleforskningen i Norge og var inkubator for teleindustrien i Norge.

Ideene, tankene og gjennomføringsevnen til Utviklingsdirektør dr. Nic Knudtzon var viktige i denne perioden.  Grunnlaget for f. eks datanett-, satellitt- og mobilvirksomheten i Norge ble lagt i tidsperioden fra 1967 og framover til 1995. Det er flere grunner til at vi velger året 1995 som avslutningen av TF/UL epoken.

Den tematiske. Sammenlikner vi forskningsvirk­somheten ved Televerket / Telenor før 1995 og etter, finner vi at innretting, strategi og mål for forskningsvirksomheten ble endret omkring 1995. Ansvaret for den nasjonale Teleforskningen ble i 1995 flyttet fra Telenor til Norges forskningsråd, se http://www.forskningsradet.no/bladetforskning/Nyheter/Forskningsradet_overtar_teleforskningen/1250810422667 .  Samtidig ble telemarkedet liberalisert og etter 1995 ble teleforskningen i Telenor derfor rettet inn mot bedriftens egne behov.

Det organisatoriske.  Utfra økonomiske og faglige forhold, ble etter 1995 alt arbeid i Telenor som kunne kalles «utvikling», slått sammen i en felles enhet. Store avdelingene på Økern og Lillehammer for programvareutvikling for Telenors daglige drift, fusjonert med forskningsaktivitetene i en ny stor FoU enhet. Etter bare noen år innså man at forutsetningen var feil og reverserte organisasjonsendringen.

Den praktiske. Oversikten over ansatte i perioden 1967 – 1995 viser at denne gruppen er på over 600 personer.  TFKA har nå ca. 220 medlemmer og vil gjerne ha flere medlemmer. Vi anser at 600 medlemmer er en praktisk grense for størrelsen på foreningen når vi i tillegg til kontakt via elektroniske medier også ønsker å arrangere samlinger for medlemmene.

Det sosiale. I løpet av tiden TFKA har vært i virksomhet har vi fått bekreftet at medlemmene setter pris på å komme sammen og snakke med gamle kjente. En ønsker å treffe på samlingene, personer som man kjenner som «samtidige». Derfor mener vi at TFKA får en mere «homogen» medlemsgruppe dersom vi begrenser medlemskapet til den valgte tidsperioden 1967 – 1995.

I første omgang har vi derfor begrenset medlemskap i TF Kjeller Alumni til perioden 1967 – 1995, derfor kan de som har vært ansatt ved TF (Televerkets forskningsinstitutt) eller UL (Utviklingslaboratoriet) i hele eller deler av perioden, bli medlem. Det er mulig at TF Kjeller Alumni senere kan utvide tidsperioden for medlemskap til hele eller deler av tidsepoken etter 1995, dersom medlemmene i TFKA ønsker dette.

Odd, Ellen, Finn og Nils