Om TF Kjeller

Televerkets forskningsinstitutt – TF – ble opprettet i 1967 for å sette Televerket i bedre stand til å utnytte morgendagens teknologi i tiårene som skulle komme, til beste for norske telebrukere. TF ble lokalisert på Kjeller, i årene 1967 til 1973 i lokalene til FFI, og fra da i eget bygg sammen med Televerkets sentrallaboratorium (UL) frem til flyttingen til Fornebu i 2001. Deler av TF ble etter hvert også lokalisert utenfor Kjeller, blant annet ble enheten for telemedisin lokalisert i Tromsø.

Dr. Nic. Knudtzon var TF’s leder fra starten i 1967 fram til 1992. Bemanningen vokste fra 12 ved etablering i 1967 til anslagsvis 300 i 1995. Etter privatiseringen av Televerket i 1995 ble ansvaret for teleforskningen i Norge overført til Norges Forskningsråd.

I årene fra 1967 og frem til 1995, da Televerket ble omdannet til det konkurranseutsatte selskapet Telenor, initierte og gjennomførte TF mange betydelige aktiviteter sammen med så vel norsk universitets- og høyskolemiljø som norsk industri.

Om TF Kjeller Alumni

Vi regner med at nærmere 600 mennesker har hatt TF som arbeidssted for kortere eller lengre perioder i løpet av perioden 1967 – 1995. TF Kjeller Alumni (TFKA) er et nettverk for slike og er opprettet primært ut fra ønsket om å sette disse i stand til å opprettholde kontakten seg i mellom.

TFKA nettsted inneholder en samling artikler om faglige og sosiale aktiviteter og om prosjekter som ble gjennomført på TF. Nettsted består av en åpen og en lukket del. Den sistnevnte er kun tilgjengelig for medlemmer av nettverket, det vil si registrerte TF- og UL-medarbeidere i den aktuelle epoken. Den lukkede delen inneholder også fora for diskusjon og informasjonsutveksling på det faglige og sosiale plan.

Gjennom samarbeidet med Telemuseet fikk TFKA tilgjengelig en egen WordPress installasjon som brukes til å samle og gjøre tilgjengelig materialet samlet og skrevet av TFKAs medlemmer. TFKA nettsider ble etablert i februar 2015 og videreutvikles med bidrag fra TFKAs medlemmer.

På grunn av manglende finansiering fra Telenor, avviklet Telemuseet i 2017 sin selvstendige museumsvirksomhet. Telemuseet beholder samlingen av gjenstander og er nå en del av Norsk Teknisk Museum. Telenor kulturarv ble opprettet i 2016 og skal sammen med Riksantikvaren ta vare på historiske teletekniske bygninger og installasjoner. Telenor kulturarv  finansierer nå driften av TFKA nettside.

Vi vil gjerne komme i kontakt med flere tidligere TF ansatte i perioden 1967-1995 som er interesserte i nettverket vårt, men som vi ennå ikke har fått kontaktet. Er du blant disse, bruk KONTAKT  e-post til høyre nederst på siden.