TFKA NYHETER

Fysiske samlinger for medlemmene første halvår 2021, er ikke mulig. Styret må derfor bruke elektronisk kommunikasjon til og fra medlemmer. Vi har opprettet et eget tema på tfka.no hvor vi legger ut aktuell oppdatert informasjon til medlemmene.

Vil du motta informasjon via e-post, åpne linken, login som medlem og trykk på abonner.
Her finner du også info om Facebook gruppen for tidligere TF’ere

Vennlig hilsen  fra Styret

Om TF Kjeller

Televerkets forskningsinstitutt – TF – ble opprettet i 1967 for å sette Televerket i bedre stand til å utnytte morgendagens teknologi i tiårene som skulle komme, til beste for norske telebrukere. TF ble lokalisert på Kjeller, i årene 1967 til 1973 i lokalene til FFI, og fra da i eget bygg sammen med Televerkets sentrallaboratorium (UL) frem til flyttingen til Fornebu i 2001. Deler av TF ble etter hvert også lokalisert utenfor Kjeller, blant annet ble enheten for telemedisin lokalisert i Tromsø.

Dr. Nic. Knudtzon var TF’s leder fra starten i 1967 fram til 1992. Bemanningen vokste fra 12 ved etablering i 1967 til anslagsvis 300 i 1995. Etter privatiseringen av Televerket i 1995 ble ansvaret for teleforskningen i Norge overført til Norges Forskningsråd.

I årene fra 1967 og frem til 1995, da Televerket ble omdannet til det konkurranseutsatte selskapet Telenor, initierte og gjennomførte TF mange betydelige aktiviteter sammen med så vel norsk universitets- og høyskolemiljø som norsk industri.

Om TF Kjeller Alumni

TF Kjeller Alumni (TFKA) er et nettverk for tidligere ansatte ved Televerkets forskningsinstitutt – TF – på Kjeller og Telenors forskningsavdeling på Fornebu. TFKA ble opprettet i 2015 for å opprettholde kontakten etter avsluttet virke, for tidligere ansatte forskere.

TFKA nettsted inneholder historisk materiale og faglige artikler om telekommunikasjons prosjekter med sammenheng med utviklingen av telekommunikasjon i Norge. Dessuten artikler om sosiale aktiviteter ved TF og Telenor forskningsavdeling. Nettsted består av en åpen del som er tilgjengelig for alle på internett og en lukket del som kun er tilgjengelig for medlemmer av TFKA. Den lukkede delen inneholder også fora for diskusjon og informasjonsutveksling på det faglige og sosiale plan.

TFKA nettsider ble opprettet i februar 2015 gjennom et samarbeid mellom TFKA og Telemuseet. Gjennom avtalen med Telemuseet kunne TFKA opprette og videreutvikle egne nettsider. Nettstedet brukes til å samle og gjøre tilgjengelig historisk dokumenter samt materiale samlet og skrevet av medlemmene. Nettstedet oppdateres regelmessig med nye bidrag fra medlemmene. På grunn av manglende finansiering fra Telenor, avviklet Telemuseet i 2017 museumsvirksomheten. Telemuseets samling av gjenstander er nå en del av Norsk Teknisk Museum. Telenor kulturarv finansierer nå driften av TFKAs nettside. Telenor kulturarv ble opprettet i 2016 og skal sammen med Riksantikvaren ta vare på historiske teletekniske bygninger og installasjoner.

TF ble etablert i 1967 og nærmere 600 personer har hatt TF som arbeidssted for kortere eller lengre perioder i løpet av perioden til 1995 da Telenor ble privatisert. I 2019 er ca 220 av disse medlemmer av TFKA. Forskningsansatte ved Telenors forskningsavdeling, ansatt etter 1995, som er interessert i å være med på samlinger i regi av TFKA og bidra med faglige artikler på TFKAs nettsted, kan også være medlemmer av TFKA.

Vi vil gjerne få kontakt med flere tidligere forskningsansatte ved TF og Telenor som er interesserte i medlemskap i TFKA. Er du blant disse, kan du ta henvende deg pr. epost til TFKA via KONTAKT  e-post til høyre nederst på siden.